Artikelen

Artikelen van Hugo Meijers

How to Combat Power Abuse

Power abuse is the talk of the town since Hollywood crucified Harvey Weinstein for misusing his position as career gatekeeper. In response to power related sexism Hollywood strives to hire more women. But will more women in power stop power malfeasance? Click to read on…

Verantwoordelijk voor Meningsuiting

Onze democratie heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Helaas lijkt het steeds meer een vlag op een amorele modderschuit. Het is een vrijbrief verworden om van alles eruit te flappen dat niet door de beugel kan. Hierin nemen opportunistische presidenten, premiers en politici het voortouw. Lees verder…

Managementsite

Hoe gedrag integraal verandert

In ‘Hoe gedrag eenvoudig verandert’ is het gedragsraamwerk van The Change Driver uit de doeken gedaan. Het laat zien dat gedrag spelenderwijs ontstaat in een samenspel tussen Lichaam, Emotie, Gedachten en Omgeving. Samen vormen ze de LEGO-bouwstenen van gedrag. Een verandering in één van deze bouwstenen kan al leiden tot een verandering in gedrag. Echter, geregeld is een meer samenhangende en integrale benadering nodig om gedrag te veranderen. Lees verder…

Managementsite

Hoe gedrag eenvoudig verandert

We worstelen met gedragsveranderingen. Dat komt vooral doordat de conventionele aanpak niet echt werkt. Dat is de verandermethode van management is verantwoordelijk en eerst bedenken wat te veranderen om het bedachte vervolgens te laten doen. Om gedrag snel en eenvoudig te veranderen geldt geen woorden maar daden, waarbij de lerende zelf verantwoordelijk is om zich ander gedrag eigen te maken. Lees verder…

Managementsite

Het Organiseren van de Dubbele Moraal

In deel 1 van deze serie is uiteengezet hoe we op onbegrijpelijke wijze onvolwassen organiseren volgens de ouder-kind relatie. Een relatie die onverantwoord gedrag in de hand werkt waar steen en been over wordt geklaagd. En dat terwijl de oplossing zo voor het grijpen ligt. Gewoon iedere volwassene verantwoordelijk voor eigen daden. De volgende weeffout gaat over het organiseren van de dubbele moraal. Lees verder…

Managementsite

Het Organiseren van Onvolwassenheid

Ooit wel eens verwonderd over het hedendaagse organiseren? Ik wel. En eigenlijk steeds vaker. Vooral over de kromme overtuigingen die totaal niet te rijmen vallen met het gezonde boerenverstand. Om maar niet te spreken van de vanzelfsprekendheid waarmee klakkeloos absurde tegenstrijdigheden gemeengoed blijven. Vandaar deze serie over kolossale weeffouten en gigantische vergissingen. In kort bestek passeren bizarre opvattingen de revue, gevolgd door hoe het anders zou kunnen. Om te beginnen het organiseren van onvolwassenheid. Lees verder…

Managementsite

Het Nieuwe Uitgeven

Sinds mensenheugenis is het uitgeven van boeken onveranderd gebleven. Een (aspirant) auteur verzint een idee en krijgt de kolder in de kop om het wereldkundig te maken. Dan begint de creatieve martelgang van buitensporig veel uren verzinnen en fijnslijpen om het gedachtekindje in een verhaalvorm te gieten. Is het verhaal voldoende levensvatbaar dan volgt het zoeken naar de verloskundige uitgever. Eenmaal gevonden wordt na het nodige snoei- en snijwerk van een redacteur het geesteskind ter wereld gebracht en voor boekhandelaren beschikbaar gesteld. Vervolgens blijkt een waanzinnig hoog percentage niet aan te slaan en sterft al snel een stille dood. Kan en moet dat anno 2014 niet anders? Klik hier om verder te lezen…

Managementsite
Managementsite

Hoe veranderen van de grond komt

Op managementsite is een nieuw artikel geplaatst. Verandermanagement zit op een dood spoor. De oude concepten werken niet meer. Tevens blokkeren dominante denkwijzen het zicht op hoe het anders kan. Dus hoe krijgen we anders denken van de grond en ontstijgen we het huidige niveau van veranderen? Door veranderen anders aan te vliegen en de regels van de vliegkunst te volgen. Klik hier om verder te lezen…

Managementsite
Managementsite

Management Development als Karaktervorming

Kennis is macht, karakter is meer’ ging over waar karakterfouten toe leiden. Sla de krant open en de voorbeelden vliegen om de oren. Van Albayrak (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) tot Scheringa (DSB-bank). Het zijn publieke voorbeelden van despotisch gedrag tot aan het ruggengraatloos aan de laars lappen van regels en afspraken. Ondanks deze openbaarheid blijven machthebbers wangedrag vertonen. Kennelijk hebben machtsbekleders lak aan wat anderen vinden en wanen zij zich onaantastbaar. Dus hoe doorbreken we dit? Klik om verder te lezen…

Managementsite
Managementsite

Kennis is macht, karakter is meer

Kennis is macht, karakter is meer is het motto van Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Iedere aspirant-officier wordt ermee doordrenkt, aangezien dit motto de sleutel is tot leiderschap onder extreme omstandigheden. Helaas heeft menig verantwoordelijke bijzonder weinig kaas gegeten van deze grondregel. Voor hun is macht zonder karakter een vrijbrief voor wantoestanden die we dagelijks ervaren en in de media over lezen. Klik om verder te lezen…

Managementsite

Managementmodellen: 7S revisited -2-

De honger naar anders voedt een niet aflatende stroom aan managementmodellen. Onder de belofte van verbetering, verlichting en verlossing omarmen we massaal nieuwe trends. Het zijn modeverschijnselen die we in korte tijd afdragen en plaats laten maken voor de volgende gril. Ga voor meer vluchtigheid en minder wetenschappelijke onderbouwing. Al trendhoppend rennen we zo van buzz naar hype, zonder stil te staan bij de desastreuze gevolgen. Klik om verder te lezen…

Managementsite

Managementmodellen: 7S revisited -1-

De honger naar anders voedt een niet aflatende stroom aan managementmodellen. Onder de belofte van verbetering, verlichting en verlossing omarmen we massaal nieuwe trends. Het zijn modeverschijnselen die we in korte tijd afdragen en plaats laten maken voor de volgende gril. Ga voor meer vluchtigheid en minder wetenschappelijke onderbouwing. Al trendhoppend rennen we zo van buzz naar hype, zonder stil te staan bij de desastreuze gevolgen. Klik om verder te lezen…

Management & Consulting

Waar vluchtplannen, luchtledige voorstellingen en automatische piloten toe leiden

Hoe krijgen we veranderen structureel van de grond? In ieder geval niet zoals we er nu over denken en het in de praktijk brengen. Om succesvol te leren veranderen moeten we het heel anders gaan aanvliegen. Dat vraagt wel eerst het lozen van de bedachte ballast die het falen veroorzaakt. Slechts dan wordt het mogelijk om het huidige denkniveau te ontstijgen. Klik om verder te lezen…

Aerodynamisch veranderen deel 1

Boek Aerodynamisch veranderen: Waarom veranderen niet van de grond komt

Ooit willen waarom veranderen niet lukt. Dat komt door hoe we over veranderen denken. Wat daar precies aan schort wordt minuscuul uit de doeken gedaan. Klik om verder te lezen…

Management en Consulting

Waarom veranderen niet van de grond komt

Stel dat het gedachtegoed waar iedere manager, bestuurder, adviseur en veranderaar blind op vaart vol zit met gaten, omissies, misvattingen, tegenstrijdigheden, denk- en weeffouten. Een gedachtegoed dat naar eigen zeggen vaak niet werkt. Wat betekent dat dan? Dat er wereldwijd vele miljarden worden verkwanseld aan het in stand houden vaneen orde die er helemaal niet toe doet? Dat miljoenen mensen over de ruggen van anderen van een gefictionaliseerd verandersprookje leven? Klik om verder te lezen…

Management en Consulting

De Organisatie als Succesverhaal

Wat is het geheim van succesvol organiseren? De vele zoektochten hebben geen antwoord op deze vraag gegeven. Ze hebben wel geleid tot een explosieve wildgroei aan meningen in een uitdijend oerwoud van specialismen met ieder een eigen taal. Er is een niet-aflatende strijd om het ultieme gelijk. Het antwoord ligt niet in het vergaand specialiseren en opdelen van organisaties maar in de samenhang van het geheel. Alleen dan werkt een organisatie als geheel en is zij niet een samenraapsel van losstaande individuele prestaties. Klik om verder te lezen…

IT Beheer

SLA’s in een Netwerkwereld

De prestatiemaatschappij heeft afspraken maken, zoals het afsluiten van Service Level Agreements, tot een gedachteloze verslaving gemaakt. Het bestaande wordt op papier vastgelegd, zonder oog voor neveneffecten en verandering. De veranderbaarheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit van de dagelijkse praktijk worden hiermee gereduceerd tot schijnbaar beheersbare, maakbare en vaststaande zaken. Hugo Meijers pleit voor een andere manier van afspraken maken. Klik om verder te lezen…

Management en Consulting

Veranderen is leren interacteren

Het constructivistische denken domineert in organisatieveranderingen. Dit betekent dat veranderingen planbaar en voorspelbaar moeten zijn, kortom vooraf ontworpen worden. Dit geldt ook voor een verandering in houding en gedrag. Een identiteit ontwerpen senior managers ook even op een achtermiddag op de hei. Een rijtje kernwaarden en normen is snel opgesteld, nou en? Klik om verder te lezen…

Human Resource Development

Aan welke tafel zitten we

Een groep kan fungeren als een orgaan waarin alle leden op basis van gelijkwaardigheid een gezamenlijk doel nastreven. Het kan ook een plek zijn waar men zo hard mogelijk voor de eigen zaak vecht en alles in het werk stelt om de ander te overtuigen. Dan is er nog de groep van de autoritaire leider met leden als passieve toehoorders die wachten totdat hun iets gevraagd wordt. Met de metafoor van de rechte, ronde, gescheiden en gemengde tafel wil de auteur het bewustzijn rond groepsprocessen vergroten. ‘Het past niet om aan een ronde tafel opdrachten uit te delen of vrijwilligers aan te wijzen.’ Klik om verder te lezen…

Maandblad Informatie

Dimensie van de professionele organisatie

Om een organisatie te professionaliseren is meer nodig dan het starten en beleggen van een aantal activiteiten. De auteur onderscheidt vijf dimensies van professionaliteit.  Vooral het management moet de competenties hiervoor ontwikkelen. Klik om verder te lezen…

Tijdschrift Controlling

Intellectueel Kapitaal: op zoek naar de kennisbalans

Het laatste decennium is veel aandacht besteed aan kennismanagement. Hierbij vormt kennisbezit het intellectuele kapitaal (IK) van een organisatie. Het managen ervan noemt men intellectual capital management (ICM). Nu blijkt deze liefde voor kennis erg conjunctuurgevoelig. Met een economie die tegenzit heeft kennis aan aanzien verloren en blijkt dat bedrijven zich al jarenlang met de verkeerde zaken hebben beziggehouden. Klik om verder te lezen…

Projectie

Het waarderen van de kenniswerker

Nu de economie stagneert, prevaleert bij veel werkgevers de vraag wie ontslagen kan worden zonder verlies van kritische kennis boven de vraag welke kennis de organisatie moet ontwikkelen om de concurrentie voor te blijven. Weinig werkgevers hebben echter het juiste inzicht in de kennis en competenties van hun medewerkers. Klik om verder te lezen…

Maandblad Informatie

Vijf niveaus van professionaliteit

Professionaliteit wordt vaak door elkaar gehaald met volwassenheid of omschreven als de technische expertise van individuen en organisatie. In dit artikel wordt beargumenteerd dat professionaliteit meer is dan dat. Daarbij komen de kenmerken en niveaus van professionaliteit aan bod. Klik om verder te lezen…

Idea Group Publishing

Chapter 8: Web Organizations in the Professional Service Sector

This chapter covers a specific type of web organization in the professional service sector. Due to the knowledge intensive, project-based and service centric characteristics, it acts as a prime example of possible new organization models. A general overview of all system elements is based on theoretical and practical experience out of three cases. Theoretical systemic models, academic literature and personal involvement as business architect in web formation, form the basis of this chapter. Many challenges lie ahead in developing the described web organization form. Its limitations are not yet clear. The first signs are hopeful; its application in other sectors may well turn out to be limited. Klik om verder te lezen…

Van Gorcum

Hoofdstuk 5: Toegepast systeemdenken in Organisaties

Dit hoofdstuk gaat in op Chaos en Complexiteit als waarneembare eigenschappen en vernieuwende denkwijzen. De verschillende opvattingen over systemen en systeemdenken is uiteengezet, waaruit blijkt dat Chaos en systeem tegenstrijdig zijn. Van conventionele denkstromingen is een geïntegreerd raamwerk afgeleid voor een alternatieve kijk- en denkwijze over organisaties. Dit raamwerk is toegepast op hoe traditionele organisaties gezien en ontworpen worden. Daarnaast is een indruk gegeven van nieuwe mogelijkheden die uit het raamwerk zijn af te leiden. Klik om verder te lezen…

Contraview

Transforming IT departments to professional solution providers

In the IT sector solutions are hot. It has become the new mantra for selling the same and new technology and more of it. Solution selling has infected business managers who are demanding higher quality service from their internal IT departments. IT departments are struggling to keep pace with fast changing business demands and innovative technology, being outpaced by vendors left and right. To keep on adding value IT departments will have to become more mature in adopting new technology and mapping to business needs. Klik om verder te lezen…

Maandblad Informatie

De Solution Development Cycle

Managers stellen onder invloed van het buzzwoord ‘solutions’ steeds hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening van hun interne IT-afdelingen. Die hebben echter grote moeite om de snelheid van veranderingen in bedrijfseisen en technische innovaties bij te benen. Hugo Meijers beschrijft in dit artikel een nieuwe manier van denken over hoe IT-afdelingen zich kunnen organiseren voor innovaties. Klik om verder te lezen…

Maandblad Informatie

Duurzame Bedrijfsoplossingen

Bij organisatieveranderingen kunnen veel problemen worden voorkomen door niet uit te gaan van een analytische en functiegescheiden aanpak met veel overdrachtsmomenten. De oplossing moet worden gezocht in een synthetische en integrale aanpak waarin multidisciplinaire teamvorming en kenniscontinuïteit centraal staan. Gestructureerde samenwerking vanuit een gemeenschappelijk veranderingskader is een vereiste. De ‘augmented solution development cycle’ is zo’n kader. Klik om verder te lezen…

Maandblad Informatie

Gestructureerd Selecteren

De keuze bij het selecteren van een oplossing wordt veelal bepaald door marktreputatie (leider in dat segment), referenties (anderen doen het ook) en/of een gelikt verkoopverhaal. Selectie is verworden tot een subjectief en intuïtief proces, waarbij perceptiebelangrijker is dan feiten. Er zijn echter ook gevallen van een gedegen en gestructureerde aanpak. Klik om verder te lezen…

Maandblad Informatie

De dageraad van een dominante trend: PSA

Dienstverlenende organisaties lijden aan het syndroom van de lekkende kranen bij de loodgieter thuis. De informatievoorziening bij dit type bedrijven bestaat uitonsamenhangende deeloplossingen en ad hoc opgezet maatwerk. Er is geen integraal beeld van de klant, geen inzicht in lopende leads, onvoldoende inzicht inde beschikbaarheid en productiviteit van mensen en geen grip op de financiële stromen. Te vaak holt het management achter de feiten aan en is de agenda gevuld met het ‘blussen van brandjes’. Klik om verder te lezen…

Maandblad Informatie

De Zin en Onzin van TCO

Het presteren van een organisatie wordt veelal vertaald in de mate waarin middelen voldoen aan vooraf gedefinieerde normen. Aangezien ICT steeds vaker integraalonderdeel uitmaakt van de bedrijfsprocessen en daarmee een grote kostenpost is, moet ook het functioneren van ICT worden getoetst. TCO kan daarbij een goede leidraad vormen. Het dient dan wel onderdeel te zijn van een meetsystematiek die het gehele presteren van de organisatie in beeld brengt. Klik om verder te lezen…

Plaats een reactie